Zaštita podataka o ličnosti


 1. Odgovorno lice – Rukovalac podataka o ličnosti
Mi, dm drogerie markt d.o.o. Stopićeva ulica 8, 11000 Beograd (u daljem tekstu „dm“) kao odgovorno lice odnosno Rukovalac podataka o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu ZZPL) i Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) (u daljem tekstu „GDPR“) shvatamo veoma ozbiljno zaštitu vaših ličnih podataka i pridržavamo se zakonskih odredbi o zaštiti podataka o ličnosti.
 1. dm-zajedno.rs i online usluge
U daljem tekstu želimo da Vas obavestimo o tome koje podatke o vama prikupljamo kada posetite naše internet stranice na www.dm-zajedno.rs (uključujući integrisane stranice) ili kada koristite naše online usluge i u koju svrhu koristimo Vaše podatke.
 1. 1. Opšte informacije o poseti internet stranica
Mi prikupljamo i koristimo lične podatke naših internet korisnika samo u onoj meri u kojoj je to potrebno za obezbeđivanje funkcionisanja internet stranice kao i naših sadržaja i usluga. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka naših korisnika vrši se u skladu sa odgovarajućim pravnim osnovom, kao što je ugovor koji je sklopljen sa korisnikom, na osnovu prethodno date saglasnosti korisnika ili na osnovu našeg legitimnog interesa.
 1. 2. Ponuda internet stranica i izrada datoteka za prijavljivanje (logfiles)
Prilikom svakog otvaranja naših internet stranica naš sistem automatski preuzima podatke i informacije sa kompjuterskog sistema računara sa koga se stranice otvaraju.
Pri tome se prikupljaju sledeći podaci:
 • Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke; primer: www.primer.rs/index.html)
 • Tip i verzija pretraživača
 • Jezik pretraživača (npr.: srpski)
 • Korišćeni operativni sistem
 • Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
 • Rezolucija ekrana
 • Aktiviranje Javascripta
 • Java Uključen / Isključen
 • Kolačići (Cookies) Uključeni / Isključeni
 • Dubina boje
 • Referentni URL (prethodno posećena stranica)
 • IP-adresa (anonimno)
 • Vreme otvaranja
 • Klikovi
 • Event. sadržaji formulara (kod polja sa slobodnim unosom teksta, npr. ime i lozinka, prenosi se samo informacija "ispunjeno" ili "nije ispunjeno").
 • Event. mesto impresije (npr. Kod korišćenja FAQ stranice ili kontaktnog formulara kategorije, pretrage, početne stranice/Top 10)
Podaci se čuvaju u datotekama za prijavljivanje (logfiles) našeg sistema. Evaluacija ovih setova podataka za prijavljivanje u anonimnoj formi služi bržem pronalaženju grešaka i njihovom najbržem mogućem uklanjanju, kao i tome da bismo Vama prikazali najposećenije pretrage na našoj FAQ stranici. Pored toga, na taj način možemo da kontrolišemo kapacitete servera i nastavimo da poboljšavamo našu ponudu. IP-adrese koristimo isključivo u iznimnim slučajevima u svrhu analize zloupotrebe. Naš legitimni interes za obradu podataka u ove svrhe u skladu je u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPL i u skladu sa § 6 stav 1 f) GDPR. To je takođe pravni osnov za obradu. Evaluacija podataka u marketinške svrhe ne obavlja se u ovom kontekstu. Memorisani podaci za prijavljivanje brišu se najkasnije nakon 30 dana.
 1. 3. Korišćenje kolačića (Cookies)
Pružanje, izgled, sigurnost i stabilnost stranica
Naše internet stranice koriste na mnogim mestima takozvane kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da se memorišu na vašem računaru, a Vaš pretraživač može da ih sačuva. Ovi podaci se ne povezuju sa drugim izvorima podataka osim ukoliko to služi za ispunjenje ugovora koji je sklopljen sa Vama ili ste Vi izričito dali dozvolu za to ili za to postoji zakonski ili drugi opravdan osnov. Kada korisnik otvori neku internet stranicu kolačić može da se sačuva u pretraživaču uređaja korisnika. Ovaj kolačić sadrži karakteristični niz znakova koji omogućava jasnu identifikaciju pretraživača prilikom ponovnog otvaranja internet stranice.
Većina kolačića koje koristimo su takozvani „Session Cookies“ koji se brišu kada Vi završite vašu sesiju pretraživanja. Pored toga postoje i dugotrajni kolačići pomoću kojih vas ponovo prepoznajemo kao posetioca. Kolačići ne oštećuju vaš računar i ne sadrže viruse.
U kolačićima se čuvaju i obrađuju sledeći podaci tj. informacije
 • Funkcija prijave (log in), vek trajanja: jedna sesija
 • Event. smanjenje opterećenja, vek trajanja: jedna sesija
 1. 4. SAS Institute (logged in participant (prijavljeni učesnici))
Koristimo tehnologiju firme SAS Institute GmbH kako bismo vam pružili najbolju moguću podršku jer nam ista pomaže da razumemo koje stranice i koji servisi su posebno atraktivni za vas, koji proizvodi vas najviše interesuju i koje ponude treba da vam obezbedimo. U tu svrhu, SAS preko vašeg pregledača postavlja sesijski kolačić u naše ime. Sesijski kolačić nam omogućava da istovremeno evidentiramo vašu posetu na više internet stranica. Sesijski kolačić se postavlja ponovo pri svakoj poseti i ističe nakon napuštanja naših internet stranica. SAS takođe postavlja privremeni kolačić koji nam omogućava da vas pseudonimizovano identifikujemo koristeći ID kolačića kao posetioca koji se vraća na naše internet stranice. Taj privremeni kolačić se isključuje 24 meseca nakon Vaše poslednje posete našoj web stranici.
Prikupljaju se sledeći podaci :
 • Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (Primer: www.primer.rs/index.html)
 • Tip i verzija pretraživača
 • Jezik pretraživača (npr.: srpski)
 • Naziv uređaja i klasa uređaja
 • Korišćeni operativni sistem
 • Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
 • Rezolucija ekrana
 • Aktiviranje Javascripta
 • Java uključen / isključen
 • Kolačići (cookies) uključeni / isključeni
 • Dubina – šifra boje
 • Količina prenetih podataka u mreži u bajtima i trajanje prenosa između pretraživača klijenta i servera u mili sekundama.
 • Referentni URL (prethodno posećena stranica)
 • Naziv internet provajdera i geografski podaci (zemlja, grad/opština, poštanski broj, geografska širina i geografska dužina) uz IP adresu (npr. Srbija, Novi Sad, 76133, 49.011799, 8.4267902), pri čemu se sama IP adresa ne beleži.
 • Vreme otvaranja
 • Klikovi
Kod sadržaja formulara i ostalih unosa u polja sa slobodnim unosom teksta u formularima u koje se unose lični podaci (npr. ime i lozinka) prenosi se samo informacija „ispunjeno“ ili „nije ispunjeno“.
Obrada podataka vrši se na osnovu Vaše saglasnosti u skladu sa članom 12, član 1 ZZPL. Ovu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku, sa efektom u budućnosti, promenom izbora u baneru kolačića.

USLUGE KOJE VAM PRUŽAMO
 1. UPIT ZA DONACIJU
U svrhu obrade Vašeg upita za donaciju obrađujemo sledeće podatke koji se odnose na korisnika donacije i predlagača donacije, zavisno od toga ko i u čije ime podnosi upit:
 • Naziv pravnog subjekta*
 • Status pravnog lica
 • Oslovljavanje*
 • Ime i prezime*
 • Adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj)*
 • Matični broj*
 • Kontakt podaci lica koje podnosi upit (e-mail adresa, broj telefona)*
 • Tekst iz upita*
 • Svrha, oblik, način i okvirna vrednost projekta*
 • Rok projekta
 • Informacije iz priložene dokumentacije
 • Obrazloženje upita*
*Obavezni podaci su označeni sa zvezdicom
Ovi podaci se obrađuju u svrhu određivanja izbora i realizacije donacije. Informacije koje dostavite koriste se za obradu vašeg upita, pružanje informacija o donaciji i upravljanje procesom donacije.
Ako podatke korisnika donacije dostavlja predlagač donacije, onda je on odgovoran za podatke o ličnosti. Predlagač se obavezuje da će poštovati sve relevantne zakone o zaštiti podataka i da će preduzeti sve odgovarajuće mere zaštite pri prikupljanju, obradi i čuvanju podataka. To uključuje dobijanje neophodnih dozvola i saglasnosti od korisnika donacije pre dostavljanja njegovih podataka nama.
Predlagač donacije to čini na temelju ugovora sa korisnikom donacije u skladu sa članom 6, stav 1 b) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), odnosno uz pristanak korisnika u skladu sa članom 6, stav 1 a) GDPR. Ova obrada podataka neophodna je za izvršenje ugovora između nas i korisnika donacije ili za izvršenje mera na zahtev korisnika donacije pre sklapanja ugovora.
Podaci se čuvaju koliko je to potrebno za ostvarivanje navedenih svrha ili dokle god je to zakonom propisano.
 1. 2. Korišćenje vaših podataka za marketinške svrhe
Vaše podatke možemo koristiti za marketinške svrhe, ali samo uz vašu izričitu saglasnost. Ako se složite da primate marketinške materijale, možete se u svakom trenutku odjaviti prateći uputstva za odjavu u našim e-mailovima.
 1. 3. Pravna Osnova
Pravna osnova za obradu podataka je legitimni interes dm-a u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPL odnosno članom 6 stav f) Opšte uredbe GDPR. Naš legitimni interes leži u tome da obezbedimo primeren odnos prema podnosiocu upita, uključujući pružanje odgovora na vaš upit, uspostavljanje i održavanje odnosa sa vama, i obradu vašeg zahteva za donacijom.
U skladu sa članu 12 tačka 6) ZZPL odnosno članom 6 stav 1 b) Opšte uredbe, prijava za učešće u donaciji takođe može predstavljati predugovornu radnju nužnu za sklapanje ugovora. U ovom kontekstu, obrada podataka može biti neophodna kako bi se ugovor između nas i vas kao korisnika uspešno realizovao.
Pored toga, pravna osnova za obradu može biti vaša izričita saglasnost u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPL odnosno članom 6 stav 1 a) Opšte uredbe, ukoliko ste nam dali dozvolu da obrađujemo vaše lične podatke za određene svrhe (na primer, za marketinške svrhe).
U svakom slučaju, obaveštavamo vas da možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade podataka koja se vršila na osnovu saglasnosti pre povlačenja. Ukoliko povučete svoju saglasnost, prestajemo sa obradom vaših podataka za svrhe navedene u saglasnosti.
Imajte na umu da obrada vaših podataka bez vaše saglasnosti može biti dozvoljena ako je obrada neophodna za izvršenje ugovora između vas i nas, ili ako je obrada neophodna za ispunjenje naše zakonske obaveze.
 1. 4. Period čuvanja podataka
Podaci prikupljeni za obradu vašeg upita za donaciju čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za proces donacije. Kada se proces donacije završi, podaci se čuvaju u skladu sa zakonskim rokovima za čuvanje podataka. U vezi sa obaveznim odnosima, kao što su finansijski ili poreski, rok za čuvanje podataka je 10 godina od datuma kada su podaci prikupljeni.
Napominjemo da se fotografije koje su nam poslate ili koje smo napravili u okviru našeg odnosa čuvaju trajno u našem arhivu. Ove fotografije mogu se koristiti u marketinške svrhe, za prikaz na našoj web stranici, ili za unutrašnje izveštaje. Ako ne želite da vaše fotografije koristimo na ovaj način, molimo vas da nas kontaktirate na email našeg lica za zaštitu podataka o ličnosti (DPO) koji je naveden u poslednjem pasusu ove politike ili nas obavestiti o toj odluci putem redovne kontakt forme.
Podaci će biti anonimizovani nakon godinu dana, što znači da se više ne mogu povezati sa vama. Anonimizacija se vrši kako bi se zaštitila vaša privatnost, dok nam istovremeno omogućava da koristimo ove podatke u statističke svrhe. Ako više nismo u obavezi da čuvamo vaše podatke, ili ako više nema legitimnih interesa za njihovo čuvanje, vaši podaci će biti izbrisani u roku od 5 godina.
 1. TAKMIČENJE ZA DONACIJU
 1. 1. Pravna osnova
Pravna osnova za obradu podataka u kontekstu takmičenja za donacije je članu 12 tačka 6) ZZPL odnosno član 6 stav 1 b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Kada se prijavite za naše takmičenje za donacije, potrebno je da prikupimo određene informacije o vama kako bi se takmičenje moglo sprovesti. To može uključivati vaše ime, kontakt podatke, informacije o vašoj organizaciji, i detalje o projektu za koji tražite donaciju.
Obrada ovih podataka je nužna kako bi se takmičenje moglo sprovesti, uključujući određivanje pobednika, isplatu donacija i objavljivanje rezultata takmičenja. Ukoliko ne dostavite ove podatke, možda nećete moći učestvovati u takmičenju.
Dodatno, možemo koristiti vaše podatke za marketinške svrhe u vezi sa takmičenjem, na primer, za promovisanje takmičenja na našoj web stranici ili na društvenim medijima. Ova obrada podataka se vrši na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPL odnosno članom 6 stav 1 f) GDPR, a naš legitimni interes leži u promociji naših aktivnosti vezanih za donacije. Ukoliko ne želite da vaše podatke koristimo na ovaj način, imate pravo da se usprotivite ovoj obradi podataka.
 1. 2. Rok čuvanja
Podaci prikupljeni u kontekstu takmičenja za donacije čuvaju se dok takmičenje traje, a nakon toga u skladu sa zakonskim rokovima za čuvanje podataka. Kao i u prethodnim slučajevima, podaci vezani za obavezne odnose, poput finansijskih ili poreskih, čuvaju se 10 godina od datuma kada su podaci prikupljeni. Fotografije koje su nam poslate ili koje smo napravili u okviru takmičenja za donacije čuvaju se trajno u našem arhivu, dok se ostali podaci anonimizuju nakon godinu dana. Anonimizacija se vrši kako bi se zaštitila vaša privatnost, dok nam istovremeno omogućava da koristimo ove podatke u statističke svrhe. Ako više nismo u obavezi da čuvamo vaše podatke, ili ako više nema legitimnih interesa za njihovo čuvanje, vaši podaci će biti izbrisani u roku od 5 godina.
 1. UPIT ZA VOLONTIRANJE
Da biste učestvovali u takmičenju za sponzorstvo, potrebno je da nam dostavite sledeće informacije:
 1. 1. Pravni status: Da li ste fizičko lice, preduzetnik, neprofitna organizacija, preduzeće, ili neka druga vrsta pravnog subjekta.
 2. 2. Naziv pravnog subjekta: Ime vaše organizacije ili preduzeća.
 3. 3. Matični broj: Matični broj vašeg pravnog subjekta.
 4. 4. Adresa: Ulica, broj, poštanski broj, grad i država gde je vaš pravni subjekt registrovan.
 5. 5. Kontakt telefon: Telefon na koji vas možemo kontaktirati.
 6. 6. E-mail adresa: E-mail adresa na koju vas možemo kontaktirati.
 7. 7. Web stranica: Ako je dostupna, adresa web stranice vašeg pravnog subjekta.
 8. 8. JMBG korisnika
 9. 9. Matični broj vašeg pravnog subjekta.
 10. 10. Opis projekta: Detaljni opis projekta za koji tražite sponzorstvo, uključujući svrhu, ciljeve, aktivnosti, očekivane rezultate, budžet i vremenski okvir.
 11. 11. Kontaktna osoba: Ime i prezime osobe sa kojom možemo komunicirati u vezi sa vašim zahtevom za sponzorstvo, uključujući njene kontakt podatke (telefon, e-mail).
 12. 12. Dodatna dokumentacija: Bilo koja dodatna dokumentacija koja može podržati vaš zahtev za sponzorstvo, kao što su finansijski izveštaji, planovi projekta, preporuke, itd.
 1. 1. Pravna osnova
Pravna osnova za obradu podataka u kontekstu upita za volontiranje je član 12 tačka 6) ZZPL odnosno član 6 stav 1 b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Kada se prijavite za volontiranje, potrebno je da prikupimo određene informacije o vama kako bi smo mogli da obradimo vaš upit. To može uključivati vaše ime, prezime, kontakt podatke, obrazovanje, radno iskustvo, specijalne veštine ili oblasti interesovanja, i druge relevantne informacije koje nam pomažu da bolje razumemo vaše sposobnosti i interese.
Obrada ovih podataka je nužna kako bi smo mogli da evaluiramo vašu prijavu, komuniciramo sa vama, uskladimo vaše interese i veštine sa dostupnim mogućnostima za volontiranje, i obezbedimo vam adekvatnu podršku tokom vašeg volonterskog angažmana. Ukoliko ne dostavite ove podatke, možda nećete moći da se prijavite za volontiranje.
Dodatno, možemo koristiti vaše podatke za promociju naših volonterskih aktivnosti, na primer, na našoj web stranici ili na društvenim medijima. Ova obrada podataka se vrši na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPL članom 6 stav 1 f) GDPR, a naš legitimni interes leži u promociji naših aktivnosti vezanih za volontiranje. Ukoliko ne želite da vaše podatke koristimo na ovaj način, imate pravo da se usprotivite ovoj obradi podataka.
 1. 2. Rok čuvanja
Podaci prikupljeni u kontekstu upita za volontiranje čuvaju se dok traje vaše volontersko angažovanje, a nakon toga u skladu sa zakonskim rokovima za čuvanje podataka. U vezi sa obaveznim odnosima, poput zdravstvenih ili sigurnosnih, rok za čuvanje podataka je 10 godina od datuma kada su podaci prikupljeni.
Fotografije koje su nam poslate ili koje smo napravili u okviru vašeg volonterskog angažmana čuvaju se trajno u našem arhivu, dok se ostali podaci anonimizuju nakon godinu dana. Anonimizacija se vrši kako bi se zaštitila vaša privatnost, dok nam istovremeno omogućava da koristimo ove podatke u statističke svrhe. Ako više nismo u obavezi da čuvamo vaše podatke, ili ako više nema legitimnih interesa za njihovo čuvanje, vaši podaci će biti izbrisani u roku od 5 godina.
 1. NADMETANJE ZA SPONZORSTVO
 1. 1. Opšte informacije
Kada se prijavljujete na našem web sajtu za nadmetanje za sponzorstvo, prikupljamo različite vrste informacija kako bismo efikasno ocenili vašu prijavu. Ove informacije uključuju :
1. Pravni status: Da li ste fizičko lice, preduzetnik, neprofitna organizacija, preduzeće, ili neka druga vrsta pravnog subjekta.
2. Naziv pravnog subjekta: Ime vaše organizacije ili preduzeća.
3. Matični broj: Matični broj vašeg pravnog subjekta.
4. Adresa: Ulica, broj, poštanski broj, grad i država gde je vaš pravni subjekt registrovan.
5. Kontakt telefon: Telefon na koji vas možemo kontaktirati.
6. E-mail adresa: E-mail adresa na koju vas možemo kontaktirati.
7. Web stranica: Ako je dostupna, adresa web stranice vašeg pravnog subjekta.
8. JMBG korisnika
9. Matični broj vašeg pravnog subjekta.
10. Opis projekta: Detaljni opis projekta za koji tražite sponzorstvo, uključujući svrhu, ciljeve, aktivnosti, očekivane rezultate, budžet i vremenski okvir.
11. Kontaktna osoba: Ime i prezime osobe sa kojom možemo komunicirati u vezi sa vašim zahtevom za sponzorstvo, uključujući njene kontakt podatke (telefon, e-mail).
12. Dodatna dokumentacija: Bilo koja dodatna dokumentacija koja može podržati vaš zahtev za sponzorstvo, kao što su finansijski izveštaji, planovi projekta, preporuke, itd.
 1. 2. Pravni osnov obrade
Pravna osnova za obradu ovih podataka je član 12 tačka 6) ZZPL odnosno član 6 stav 1 b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Obrada vaših podataka je neophodna da bismo mogli da ocenimo vašu prijavu, komuniciramo sa vama, i donesemo odluku o mogućem sponzorstvu. Ukoliko odlučite da ne dostavite ove podatke, možda nećemo biti u stanju da obradimo vašu prijavu. Takođe, vaše podatke možemo koristiti za promociju naših sponzorskih aktivnosti, na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPL - članom 6 stav 1 f) GDPR.
 1. 3. Rok arhiviranja
Podaci prikupljeni u vezi sa nadmetanjem za sponzorstvo čuvaju se dok traje postupak ocenjivanja prijave, kao i tokom perioda sponzorstva, ukoliko se sponzorstvo odobri. Nakon toga, podaci se čuvaju u skladu sa zakonskim rokovima za čuvanje podataka. U vezi sa obaveznim odnosima, rok za čuvanje podataka je 10 godina od datuma kada su podaci prikupljeni. Nakon isteka ovog perioda, podaci će biti anonimizovani ili izbrisani, osim u slučaju fotografija koje se čuvaju trajno u našem arhivu za potrebe dokumentovanja naših sponzorskih aktivnosti.
 1. NADMETANJE ZA SARADNJU
 1. 1. Opšte informacije
Kada se prijavljujete na našem web sajtu za nadmetanje za saradnju, prikupljamo različite vrste informacija kako bismo efikasno ocenili vašu prijavu. Ove informacije uključuju :
 1. Pravni status: Da li ste fizičko lice, preduzetnik, neprofitna organizacija, preduzeće, ili neka druga vrsta pravnog subjekta.
2. Naziv pravnog subjekta: Ime vaše organizacije ili preduzeća.
3. Matični broj: Matični broj vašeg pravnog subjekta.
4. Adresa: Ulica, broj, poštanski broj, grad i država gde je vaš pravni subjekt registrovan.
5. Kontakt telefon: Telefon na koji vas možemo kontaktirati.
6. E-mail adresa: E-mail adresa na koju vas možemo kontaktirati.
7. Web stranica: Ako je dostupna, adresa web stranice vašeg pravnog subjekta.
8. JMBG korisnika
9. Matični broj vašeg pravnog subjekta.
10. Opis projekta: Detaljni opis projekta za koji tražite sponzorstvo, uključujući svrhu, ciljeve, aktivnosti, očekivane rezultate, budžet i vremenski okvir.
11. Kontaktna osoba: Ime i prezime osobe sa kojom možemo komunicirati u vezi sa vašim zahtevom za sponzorstvo, uključujući njene kontakt podatke (telefon, e-mail).
12. Dodatna dokumentacija: Bilo koja dodatna dokumentacija koja može podržati vaš zahtev za sponzorstvo, kao što su finansijski izveštaji, planovi projekta, preporuke, itd.
 1. 2. Pravni osnov obrade
Pravna osnova za obradu ovih podataka je član 12 tačka 6) ZZPL odnosno član 6 stav 1 b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Obrada vaših podataka je neophodna da bismo mogli da ocenimo vašu prijavu, komuniciramo sa vama, i donesemo odluku o mogućem partnerstvu. Ukoliko odlučite da ne dostavite ove podatke, možda nećemo biti u stanju da obradimo vašu prijavu. Vaše podatke možemo koristiti i za promociju naših partnerskih aktivnosti, na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPL - članom 6 stav 1 f) GDPR.
 1. 3. Rok arhiviranja
Podaci prikupljeni u vezi sa nadmetanjem za saradnju čuvaju se dok traje postupak ocenjivanja prijave, kao i tokom perioda saradnje, ukoliko se saradnja odobri. Nakon toga, podaci se čuvaju u skladu sa zakonskim rokovima za čuvanje podataka. U vezi sa obaveznim odnosima, rok za čuvanje podataka je 10 godina od datuma kada su podaci prikupljeni. Nakon isteka ovog perioda, podaci će biti anonimizovani ili izbrisani, osim u slučaju fotografija koje se čuvaju trajno u našem arhivu za potrebe dokumentovanja naših partnerskih aktivnosti.
 1. KARTE
Na sajtu dm-zajedno.rs koristimo usluge društva Mapbox.com (Mapbox Inc.) kako bismo Vam pružili interaktivne karte. Ove karte nam omogućavaju da Vam prikažemo prijavljene i realizovane projekte u Vašoj blizini, kao i da omogućimo prijavu/upite za realizaciju Donacija, Sponzorstava, Volontiranja i Saradnje.
Kada koristite ove interaktivne karte, možemo pristupiti informacijama o lokaciji Vašeg krajnjeg uređaja. Koristimo ove informacije kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo i pružili Vam relevantnije informacije.
Međutim, želimo da napomenemo da je praćenje Vaše lokacije potpuno dobrovoljno. Možete ga isključiti u postavkama svog krajnjeg uređaja ili u postavkama svog web pregledača. Iako se praćenje lokacije može koristiti za poboljšanje korisničkog iskustva, sajt dm-zajedno.rs će i dalje funkcionisati bez ovih informacija.
Pored toga, imate pravo da upravljate odobrenjima koje ste dali u vezi sa obradom Vaših podataka. To uključuje pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost za obradu podataka. Možete to učiniti kontaktirajući nas direktno ili putem postavki Vašeg web pregledača.
Vaša privatnost je za nas od velikog značaja, i mi ćemo nastaviti da poštujemo i štitimo Vaše lične podatke u skladu sa našom Politikom privatnosti i primenljivim lokalnim i evropskim zakonodavstvom koje se bavi pitanjima zaštite podataka o ličnosti kao i primerima dobre prakse.
 1. PRAVNA OSNOVA, PRIGOVORI I BRISANJE
Pravna osnova za korišćenje usluge Mapbox je u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPL odnosno članom 6 stav 1 f) GDPR uredbe, preovlađivanje našeg legitimnog interesa da Vam putem interaktivne mape omogućimo bolje korisničko iskustvo i pružimo relevantne informacije o prijavljenim i realizovanim projektima. Naš cilj je da Vam pružimo lakši pristup informacijama i da omogućimo efikasniju komunikaciju u vezi sa projektima.
Međutim, imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na ovu obradu Vaših podataka. To možete učiniti kontaktirajući nas direktno ili putem postavki Vašeg web pregledača. Ako uložite prigovor, Vaši podaci će biti izbrisani ili će njihova obrada biti ograničena, osim ukoliko postoji zakonska obaveza da se obrada nastavi.
Takođe, imate pravo da zahtevate brisanje svojih podataka u skladu sa članom 16 stav 1 ZZPL odnosno članom 17 GDPR uredbe. Vaši podaci će biti izbrisani ukoliko su postali nepotrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni, ako povučete saglasnost na kojoj se obrada zasniva i nema druge pravne osnove za obradu, ili ako su Vaši podaci nezakonito obrađeni. Pravo na brisanje - svako lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca kada više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, ako je lice opozvalo pristanak na osnovu koga se obrada vršila ili je podnelo prigovor na obradu, ako su podaci nezakonito obrađivani, ako brisanje predstavlja izvršenje zakonske obaveze rukovaoca ili ako su podaci o ličnosti prethodno prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16 stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Zahtev za brisanje se podnosi rukovaocu.

 1. KONTAKT FORMA
 1. 1. OPŠTE
Ako imate pitanja za dm, uvek se možete obratiti našoj službi za korisnike. U tu svrhu postoji kontakt obrazac koji možete koristiti za uspostavljanje komunikacije elektronskim putem. Kada koristite kontakt formu, prikupljamo sledeće lične podatke: ime, prezime, e-mail adresa, i sadržaj Vašeg upita. Ove podatke koristimo isključivo za obradu i odgovor na Vaš upit.
 1. 2. PRAVNA OSNOVA
Pravna osnova za obradu ovih podataka je članom 12 tačka 6) ZZPL odnosno član 6 stav 1 b) GDPR uredbe, odnosno izvršavanje ugovora ili predugovornih mera, kao i član 12 tačka 6) ZZPL član 6 stav 1 f) GDPR uredbe, odnosno legitimni interes dm-a da komunicira sa korisnicima i odgovori na njihove upite.
 1. 3. ROK ČUVANJA
Vaši podaci će biti sačuvani dokle god je to neophodno za odgovor na Vaš upit, osim ukoliko postoji zakonska obaveza za duže čuvanje (na primer, u slučaju da se Vaš upit odnosi na ostvarenje Vaših prava kao potrošača). Nakon što se Vaš upit obradi, Vaši podaci će biti sačuvani u skladu sa zakonskim rokovima za čuvanje, a zatim će biti trajno obrisani ili anonimizirani.
Molimo Vas da ne šaljete putem kontakt forme niti jedan osetljiv podatak, uključujući podatke o zdravlju, rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim stavovima, verskim ili filozofskim uverenjima, članstvu u sindikatu, genetskim podacima, biometrijskim podacima, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji. Ako nam takve informacije dostavite, moraćemo ih odmah obrisati.
 1. Kategorije primalaca, prenošenje u druge države
U principu ne prenosimo Vaše podatke trećim licima osim ukoliko imamo zakonsku obavezu da to učinimo (npr. na zahtev organa za krivično gonjenje) ili ukoliko su nam Vaši podaci potrebni za obavljanje poslovnih aktivnosti ili u okviru realizacije nekog ugovora. To su npr. kompanije za pružanje usluga isporuke, plaćanja, upravljanja robom, realizacije porudžbina, ponuđači web-hostinga, agencije za komunikacije, interni, koncernski ili eksterni korisnički centri ili pružaoci IT-usluga. U svim ovim slučajevima striktno se pridržavamo zakonskih odredbi.
U ovom kontekstu podaci mogu da se prenose i u druge države u kojima gore navedeni ugovorni partneri eventualno imaju svoje sedište tj. obrađuju podatke. To su u prvom redu države Evropskog ekonomskog prostora (EEP), a povremeno i države izvan EEP. Takve zemlje mogu da imaju propise o zaštiti podataka o ličnosti koji su drugačiji i pružaju manju zaštitu od propisa EU. To može da ima za posledicu da Vaši podaci od strane vlasti mogu da budu obrađeni u svrhu kontrole i nadzora, potencijalno bez mogućnosti korišćenja pravnog leka. Za slučaj da se lični podaci obrađuju izvan EU i ne postoji odluka o prikladnosti Evropske komisije mi implementiramo pogodne bezbednosne mere uključujući ugovaranje klauzule o zaštiti podataka o ličnosti na nivou standarda EU.
Tekst klauzule o zaštiti podataka o ličnosti na nivou standarda EU možete da dobijete na internet stranicama Evropske komisije ovde.


 1. PREUSMERAVANJE NA SOCIJALNE MREŽE
Ovim putem Vas upoznajemo da na web stranici dm-a možete uočiti linkove koji vode ka pružaocima usluga društvenih mreža i prepoznaćete ih po logotipu. Klikom na njih dolazite do naših mrežnih stranica na tim socijalnim mrežama, kao što su Facebook, Instagram, YouTube, itd. Kada posetite naše stranice na ovim mrežama, prikupljamo samo podatke koje nam ove platforme omogućavaju. Ovo može uključivati Vašu IP adresu, informacije o stranicama koje ste posetili na našem sajtu, datum i vreme posete itd.
 1. 1. FACEBOOK
Kada posetite našu Facebook stranicu, Facebook Ltd., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 u SAD, prikuplja, kao pružalac usluga, podatke o Vašem ponašanju korisnika, interakciji i upotrebi stranice. Ovi podaci su statistički prikazani od strane Facebook-a i dostupni su nama. Na ove procese prikupljanja podataka nemamo direktan uticaj.
Prikupljanje i obrada podataka na Facebooku se odvija u skladu sa Facebookovim uslovima korišćenja i politikom privatnosti. Za više informacija, molimo Vas da pročitate Facebookovu politiku privatnosti na: https://www.facebook.com/policy.php Podaci koji se prikupljaju preko Facebooka čuvaju se u skladu sa Facebookovim uslovima korišćenja i politikom privatnosti.
 1. 2. YOUTUBE
Naš YouTube kanal koristi platformu YouTube, koja je usluga kompanije Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Prilikom posete našem YouTube kanalu, Google prikuplja informacije o Vašem ponašanju korisnika, interakciji i upotrebi kanala. Prikupljanje i obrada podataka na YouTube platformi se odvija u skladu sa uslovima korišćenja Google-a i politikom privatnosti. Za više informacija, molimo Vas da pročitate Googleovu politiku privatnosti na: https://policies.google.com/privacy Podaci koji se prikupljaju preko YouTube-a čuvaju se u skladu sa Googleovim uslovima korišćenja i politikom privatnosti.
 1. 3. INSTAGRAM
Kada posetite našu Instagram stranicu, Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD, prikuplja podatke o Vašem ponašanju korisnika, interakciji i upotrebi stranice. Ovi podaci su statistički prikazani od strane Instagrama i dostupni su nam. Prikupljanje i obrada podataka na Instagramu se odvija u skladu sa Instagramovim uslovima korišćenja i politikom privatnosti. Za više informacija, molimo Vas da pročitate Instagramovu politiku privatnosti na: https://help.instagram.com/519522125107875 Podaci koji se prikupljaju preko Instagrama čuvaju se u skladu sa Instagramovim uslovima korišćenja i politikom privatnosti.
 1. Prava pojedinca i službenik za zaštitu podataka o ličnosti
 1. 1. Opšte informacije
Naši posetioci web sajta i učesnici u projektima imaju pravo na informaciju o obradi njihovih ličnih podataka, pravo na prenosivost podataka kao i eventualno pravo na brisanje, ispravku, ograničenje obrade i/ili prigovor protiv obrade kao i pravo na žalbu kancelariji Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije putem niže navedenih kontakt detalja:
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15 , 11120 Beograd Srbija
Email: office@poverenik.rs
Telefon: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379
 1. 2. Posebne napomene o pravu na prigovor shodno članu 37 ZZPL odnosno § 21 GDPR
U svakom trenutku imate pravo da iz razloga koji proizlaze iz Vaše specifične situacije uložite prigovor protiv obrade Vaših ličnih podataka koja se obavlja u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPL odnosno § 6 stav 1 f) GDPR. To važi takođe za profilisanje koje se oslanja na ovaj pravni osnov član 4 tačka 5 ZZPL odnosno § 4 br. 4 GDPR.
Ukoliko uložite prigovor mi više nećemo obrađivati Vaše lične podatke osim ukoliko možemo da predočimo prinudne razloge za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili ukoliko obrada služi postavljanju, realizaciji ili odbrani pravnih zahteva. Ukoliko je Vaš prigovor usmeren protiv obrade podataka u reklamne svrhe na osnovu člana 12 tačka 6) ZZPL odnosno § 6 stav 1 f) GDPR mi ćemo obradu bez dalje provere odmah obustaviti. To važi takođe za profilisanje koje se obavlja u takvom kontekstu.
 1. 3. Službenik za zaštitu podataka o ličnosti

Upite u vezi sa zaštitom podataka ili Vašim ličnim podacima možete da uputite našem službeniku za zaštitu podataka o ličnosti: Agencija ABSOLUT SUPPORT Beograd
elektronska pošta na e mail: dm@dpo-gdpr.rs ili info@dm.rs ili poštom na adresu:
dm drogerie markt d.o.o.
Tim za zaštitu podataka o ličnosti
Stopićeva ulica 8
11000 Beograd

Postavljeno : jun 2023

Top