Pravila i uslovi inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra u organizaciji društva dm-drogerie markt d.o.o. Beograd, Stopićeva ulica br. 8, 11000 Beograd, PIB: 100049486, MB: 17411195 (u daljem tekstu: „Organizator“).

Datum raspisivanja konkursa: 15. 6. 2023.
Rok za prijavu: 20. 7. 2023. do 23:59.
Početak realizacije odabranih projekata je nakon 20. 8. 2023.

Cilj konkursa je da se odaberu i podrže projekti koji doprinose promovisanju, razvoju i unapređenju zdravstveno-socijalnih aspekata zdravlja žena svih starosnih grupa. To obuhvata projekte i ideje usmerene primarno na podsticanje zdravijeg načina života i prevenciju nastanka bolesti koje pogađaju žene, inicijative za podršku ženama, fizičko i mentalno zdravlje, zdrav način starenja, kao i s tim povezane inovacije i edukacije.

PRAVILA I USLOVI PRIJAVA:
 1. 1. Pravo učestvovanja na konkursu imaju projekti:
 1. nevladinih organizacija/udruženja/fondacija registrovanih na teritoriji Republike Srbije pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije;
 2. javnih ustanova: centara, škola, domova, društava, bolnica, skloništa;
 3. jedinica lokalne samouprave (Grada Beograda, gradova i opština);
 4. preduzetnika registrovanih pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije.
U daljem tekstu „Nosioci projekta“.

Svi od navedenih: udruženja, ustanova, fondacije, jedinica lokalne i područne samouprave, koje u strukturi osnivača imaju minimalno odnos 51% prema 49% u korist državljana Srbije, mogu prijaviti jedan ili više projekata.
 1. 2. Na konkurs nije dopušteno da se prijave, predlože niti da učestvuju projekti fizičkih lica niti privrednih društava.
 2. 3. U obzir se neće uzimati projekti koji podrazumevaju isključivo finansiranje honorara osoba uključenih u realizaciju projekta ili predavanja u sklopu projekta.
 3. 4. Kategorije prijave:
 1. Unapređenje i očuvanje fizičkog i/ili mentalnog zdravlja žena – kategorija obuhvata projekte koji su usmereni na očuvanje i unapređenje fizičkog i/ili mentalnog zdravlja žena, kao i projekte usmerene na podsticanje i razvoj zdravijeg stila života (kao na primer: ishrana, aktivan stil života, rekreacija i sport s ciljem prevencije bolesti) i edukacije povezane s navedenim temama, kao i projekte koji direktno doprinose kvalitetu zdravstvene zaštite žena i unapređenju kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.
 2. Unapređenje kvaliteta života žena – kategorija obuhvata projekte usmerene na poboljšanje kvaliteta života žena u pogledu podizanja svesti o problemima s kojima se žene susreću u privatnom i poslovnom životu (na primer: rodna ravnopravnost, zaštita prava žena, zaštita seksualnih i reproduktivnih prava).
 3. Inovacije/Edukacije – kategorija obuhvata razvoj poslovnih ideja/inovacija kao što su, na primer, aplikacije edukativnog karaktera jasno povezane s promovisanjem zdravlja žena.
 4. NAČIN I SADRŽAJ PRIJAVE:
 5. 5. Prijava na konkurs obavlja se na online-obrascu koji je dostupan i ispunjava se na internet stranici www.dm-zajedno.rs
 6. 6. Online prijava mora da sadrži:
 7. uredno popunjen formular prijave;
 8. glavne aktivnosti koje će se sprovoditi i period sprovođenja;
 9. ciljeve i aktivnosti za koje su potrebna finansijska sredstva ili neki drugi vid podrške (volonterska podrška, podrška u vidu donacije proizvoda);
 10. broj ljudi u projektnom timu koji bi učestvovali u sprovođenju projekta u slučaju da on bude odabran u okviru konkursa;
 11. detaljno objašnjenje na koji način će realizacija projekta doprineti unapređenju ženskog zdravlja;
 12. jedan ili više merljivih rezultata projekta, na primer: broj žena koje će obuhvatiti edukacija, broj žena koje su potencijalne korisnice projekta, očekivani dugoročni rezultati realizacije projekta;
 13. ako za prijavljeni projekat Nosilac projekta dobija sredstva iz drugih izvora, ukoliko je to dozvoljeno, poželjno je navesti izvore i primljene iznose;
 14. kvantitativne/kvalitativne prednosti projekta.
 1. 8. Kada završite ispunjavanje online-obrasca, neophodno je da priložite:
 1. detaljnu razradu projekta s vremenskim odrednicama u Word dokumentu;
 2. razrađen budžet u Excel tabeli;
 3. rešenje o upisu Nosioca projekta u Agenciju za privredne registre Republike Srbije (u slučaju udruženja, preduzetnika, zdravstvenih ustanova i pravnih lica) ili akt o osnivanju u slučaju javnih ustanova;
 4. dozvole potrebne za realizaciju prijavljenog projekta izdate od nadležnih organa, ukoliko je to nužno za realizaciju projekta.
 5. Bez navedenih informacija i dokumentacije pristigla prijava neće biti smatrana potpunom, te se neće uzeti u razmatranje prilikom odabira projekta.

OBLIK PODRŠKE PROJEKTIMA
 1. 9. Organizator će pružiti podršku odabranim projektima:
 1. donacijom proizvoda iz asortimana dm-a (samo za neprofitne organizacije);
 2. finansiranjem usluga i/ili obezbeđivanjem potrebnih materijala i opreme za realizaciju projekta;
 3. direktnom uplatom sredstava na račun nosioca projekta;
 4. kombinacijom prethodne tri stavke.
Za podršku na način opisan pod tačkom 9. stav b) potrebno je dostaviti predračun i/ili račun kompanije izvršitelja usluge ili dobavljača opreme s podacima kompanije dm drogerie markt d.o.o., o čemu će Nosioci odabranih projekata biti blagovremeno informisani.
 1. 10. Broj projekata koji će biti izabrani za realizaciju nije unapred definisan.
 2. 11. Minimalna i maksimalna vrednost podrške pojedinim projektima nije unapred definisana te će zavisiti od namene projekta i drugih faktora navedenih u nastavku.

ODABIR PROJEKATA:
12. Primljene prijave oceniće komisija koju će činiti predstavnici Organizatora prema kriterijumima navedenim u nastavku ovog teksta. Komisija će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave.
13. Kriterijumi za odabir projekata su:
 1. propisno ispunjena prijava, kao i dostavljanje celokupne tražene dokumentacije;
 2. procena stepena korisnosti/uticaja projekta na zdravlje žena u skladu s definisanim kategorijama konkursa;
 3. dugoročna održivost projekta – da li se projekat može sprovoditi dugoročno;
 4. kvalitet i originalnost projekta;
 5. finansijska struktura sprovođenja projekta, kao i efikasnost planiranog korišćenja sredstava;
 6. dostupnost ljudskih resursa potrebnih za efikasno i kvalitetno sprovođenje projekta.
14. Na osnovu temeljno definisanih kriterijuma, komisija će odabrati projekte kojima će Organizator obezbediti onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.
15. Nosioci odabranih projekata biće obavešteni najkasnije do 20. 8. 2023. o daljem sprovođenju konkursa, odnosno o realizaciji/podršci odabranih projekata.

PRAVA I OBAVEZE:
 1. 1. Organizator će Nosiocima odabranih projekata u svrhu potpisivanja i sklapanja ugovora uputiti predloge ugovora o donaciji, sponzorstvu ili saradnji.
 2. 2. Nosilac odabranog projekta odgovoran je za sprovođenje i dužan je da iskoristi sredstva isključivo u svrhu sprovođenja projekta koji je odabran na konkursu.
 3. 3. Prijavom na konkurs Nosilac projekta prihvata da Organizator osnovne podatke navedene u prijavi koriste u komunikacijske svrhe u štampanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu, odnosno u bilo kom online/offline obliku i kanalu komunikacije.
 4. 4. Prijavom na konkurs Nosilac projekta garantuje tačnost i istinitost svih podataka navedenih u prijavi.
 5. 5. Nosilac projekta može u svakom trenutku da se obrati e-mailom na dm-zajedno@dm.rs i da povuče prijavu.
 6. 6. Povlačenjem prijave gubi se pravo daljeg učestvovanja na konkursu.
 7. 7. Organizator zadržava pravo informisanja medija u svrhu promocije konkursa {ZAJEDNO} za bolje sutra, što uključuje i sve prijavljene, predložene i odabrane projekte.
 8. 8. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku bez navođenja razloga promeni uslove prijave projekata, kao i da obustavi konkurs {ZAJEDNO} za bolje sutra, posebno ako to bude nužno usled više sile ili drugih okolnosti na koje Organizator ne može da utiče ili ako samo na taj način bude moguće garantovano uredno sprovođenje konkursa. U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, Organizator će o prekidu konkursa obavestiti učesnike pisanim obaveštenjem na facebook/instagram stranicama i na sajtu Organizatora www.dm-zajedno.rs.
 9. 9. Nosioci izabranih projekata, kao korisnici sredstava, dužni su da u roku od 15 dana od dana primanja obaveštenja o odluci o odabiru projekta dostave svu potrebnu dokumentaciju za izradu ugovora o donaciji, sponzorstvu ili saradnji, kao i detaljan plan sprovođenja projekta.
 10. 10. Ako u sklopu realizacije projekta postoji potreba za volonterskim angažmanom, Nosilac odabranog projekta pravovremeno će obavestiti Organizatora o potrebi organizovanja jednodnevne volonterske akcije (volonteri dolaze u organizaciji dm drogerie markt d.o.o., a nosilac odabranog projekta obezbeđuje sredstva za rad).
 11. 11. Nosioci konkursnih prijava prihvataju prava i obaveze utvrđene ovim pravilima i dužni su da se pridržavaju pravila ovog konkursa, a u slučaju nepoštovanja smatraće se isključivo odgovornim i biće diskvalifikovani u daljem postupku.
 12. 12. Organizator ne snosi odgovornost za slučaj nedostataka u podacima učesnika, nedostataka u prijavama, niti zbog nedostataka koji mogu nastati iz razloga koji ne zavise od Organizatora.
 13. 13. Preduzimanje bilo koje radnje koja može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje na konkursu, uključujući korišćenje bilo koje vrste kompjuterskog virusa, koda i sl., zabranjeno je. Takvi postupci mogu dovesti do isključenja učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabrane učestvovanja za onog ko prekrši navedena pravila.
 14. 14. Nosilac projekta garantuje da je isključivi imalac prava na delima koje objavi u toku ovog konkursa i u vezi s njim, kao i da garantuje da se njihovom objavom ne krše prava trećih lica, u suprotnom Organizator ne snosi nikakvu odgovornost prema ovom nosiocu i/ili trećim licima čija su prava povređena. Nosilac će nadoknaditi Organizatoru štetu koju pretrpi usled povrede autorskih prava, žiga, privatnosti ili druge povrede ličnih ili imovinskih prava učinjenih u vezi s ovim konkursom.
 15. 15. Organizator ne odgovara za probleme tehničkog karaktera (uključujući, bez ograničenja, nefunkcionisanje internet konekcije) koji mogu nastati prilikom prijave kao i naknadno tokom konkursa ili u vezi s njim.
 16. 16. Nosilac projekta bezuslovno prenosi na Organizatora pravo na objavljivanje, pravo na emitovanje, pravo na korišćenje, kao i bilo koje drugo imovinsko pravo na projetku izabranom na konkursu, u komunikacijske svrhe u štampanom, zvučnom, slikovnom i/ili video-materijalu, odnosno u bilo kom online/offline obliku i kanalu komunikacije.


DODATNE INFORMACIJE:
 1. 7. Sva pitanja u vezi s prijavom i kriterijumima odabira moguće je uputiti na mail adresu: dm-zajedno@dm.rs
 1. 8. Stupanje na snagu:

Ova Pravila stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo danom objavljivanja.

U Beogradu, 12. 7. 2023.

[Izmena pravilnika usled produženja roka prijave]
Top