Odabir projekata, kampanja i inicijativa

Pristigle prijave oceniće dm žiri prema navedenim kriterijumima. Žiri dm-a će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave.

Kriterijumi za odabir projekata:

  • propisno ispunjena prijava i dostava tražene dokumentacije;
  • kvalitet i originalnost projekta;
  • projekt sledi društvenoodgovorni, ekološki ili kulturološki, naučni i sportski cilj;
  • projekt je nov ili već postoji;
  • finansijska struktura realizacije projekta i procena efikasnosti planiranog korišćenja sredstava;
  • procena stepena korisnosti za lokalnu/širu društvenu zajednicu i nivo doprinosa boljem položaju osetljivih društvenih grupa;
  • uticaj prijavljenog projekta na podizanje svesti javnosti o važnosti kategorije u kojoj se projekat prijavljuje;
  • efikasno korišćenje dobijenih sredstava.

Prema unapred definisanim kriterijumima, dm žiri će odabrati pet ili više prijavljenih projekata, za koje će, u saradnji sa zaposlenima, dobavljačima, partnerima, kupcima i građanima, osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.

Osobe koje su prijavile pobedničke projekte biće obaveštene o daljem sprovođenju i realizaciji najkasnije do 10.06.2016.

Delovati uzorno u zajednici

U skladu sa dm filozofijom, neprestano nailazimo na izazove i trudimo se da oplemenimo potrebe svojih kupaca, pružimo zaposlenima mogućnost ličnog razvoja i da kao firma budemo uzor u svojoj zajednici.
Pružiti lični angažman

Nakon odabira projekata, od 10.06.2016. počećemo sa njihovom realizacijom. U tome nam se mogu pridružiti zaposleni, kupci i partneri dm-a.
Relevantnost i aktuelnost

Da li prijavljujete projekat koji je visokokoristan za društvene probleme i izazove?
Ispunjava li društvenoodgovornu, kulturološku ili ekološku svrhu?
Da li se projekat bavi društvenoodgovornim problemima i njihovim rešavanjem? Podiže li nivo svesti o važnosti delovanja u lokalnoj zajednici?
Nivo doprinosa boljem položaju osetljivih društvenih grupa

Koju konkretnu i održivu korist ima projekat u pogledu poboljšanja položaja osetljivih društvenih grupa?
Kulturni, naučni i sportski sadržaj

Da li projekat obuhvata kulturne sadržaje lokalne zajednice i da li ima za cilj podizanje svesti o važnosti kulturnih sadržaja (npr. likovna umetnost, pozorište, film, muzika, fotografija) u svakodnevnom životu, kao i dalji razvoj takvih sadržaja?
Zaštita okoline i održivost

Da li projekat direktno doprinosi očuvanju i zaštiti okoline neposredne lokalne zajednice (čišćenje, uređenje zelenih površina)? Ima li projekt za cilj edukaciju sugrađana o važnosti zaštite okoline i održivog razvoja? Da li razvija inovativna rešenja (proizvodi, tehnološke inovacije)? Doprinosi li zaštiti okoline?
Top