Pravila i uslovi prijave

Pravila i uslovi inicijative "Zajedno jedni za druge"

u organizaciji firme dm drogerie markt d.o.o.

Početak prijava: 04.05.2016.

Rok za završetak prijava: 31.05.2016. do 23:59 sati.

Izbor pobedničkih projekata: 10.06.2016.

Početak realizacije pobedničkih projekata je jun 2016. godine.

PRAVILA I USLOVI PRIJAVE

Pravo učešća imaju projekti:

 • registrovanih nevladinih organizacija;
 • ustanova: centara, škola, domova, društava, bolnica, skloništa;
 • jedinica uprave (gradova, opština);

Onih kojima su za realizaciju potrebni: donacija proizvoda (kozmetičkih i higijenskih potrepština, hrane i potrepština za decu, proizvoda za životinje, proizvoda za čišćenje), opremanje i/ili uređenje spoljašnjih i unutrašnjih prostora, volonterski angažman zaposlenih, partnera ili kupaca dm-a.

Projekte, kampanje i inicijative mogu predložiti i fizička lica.

Osoba koja predlaže projekat dužna je da navede svoje puno ime i prezime, imejl adresu, kao i ime i prezime nosioca projekta i inicijative koje predlaže.

Fizička lica i trgovinska društva mogu da budu predlagači ali ne i nosioci projekta.

Kategorije prijava:

Društvenokorisni rad - kategorija obuhvata projekte od opšteg društvenog, socijalnog ili zdravstvenog značaja, na primer: prevencija bolesti i briga o zdravlju, sprečavanje devijantnog ponašanja, podsticanje pozitivnih promena u društvu (ravnopravnost polova, sprečavanje nasilja u porodici), osiguravanje boljeg svakodnevnog života starijih i bolesnih, nemoćnih osoba, dece, mladih ili osoba sa posebnim potrebama i drugih ugroženih grupa. Dozvoljene su prijave projekata usmerenih na pomoć napuštenim životinjama i brigu o njima.

Zaštita okoline i održivost - kategorija obuhvata projekte koji direktno doprinose očuvanju i zaštiti životne sredine (čišćenje, uređenje zelenih površina); za cilj imaju edukaciju sugrađana o važnosti zaštite okoline i održivog razvoja; razvijaju inovativna rešenja (proizvodi, tehnološke inovacije...); koji doprinose zaštiti okoline ili smanjuju štetni uticaj na okolinu.

Kultura, nauka i sport - kategorija obuhvata projekte koji doprinose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice, koji za cilj imaju podizanje svesti o važnosti kulturnih sadržaja (npr. likovna umetnost, pozorište, film, muzika, fotografija) u svakodnevnom životu, kao i dalji razvoj takvih sadržaja.

NAČIN I SADRŽAJ PRIJAVE:

Prijava se vrši putem onlajn obrasca koji je dostupan na stranici www.dm-zajedno.rs

 1. Onlajn prijava mora uključivati: detaljnu razradu projekta sa vremenskim odrednicama, ciljevima i aktivnostima za koje su potrebna finansijska sredstva ili neki drugi vid podrške (volonterska podrška, podrška u vidu donacije proizvoda, izvođenje radova).

ODABIR PROJEKATA, KAMPANJA I INICIJATIVA:

 1. Primljene prijave oceniće dm žiri u skladu sa navedenim kriterijumima. Žiri dm-a će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave.

 1. Kriterijumi za odabir projekata:
 • propisno popunjena prijava i dostava tražene dokumentacije;
 • kvalitet i originalnost projekta;
 • projekat prati društvenoodgovorni, ekološki ili kulturološki, naučni i sportski cilj;
 • projekat je nov ili već postoji;
 • finansijska struktura realizacije projekta i procena efikasnosti planiranog korišćenja sredstava;
 • procena stepena korisnosti za lokalnu/širu društvenu zajednicu i nivo doprinosa boljem položaju osetljivih društvenih grupa;
 • uticaj prijavljenog projekta na podizanje svesti javnosti o važnosti kategorije u kojoj se projekat prijavljuje;
 • efikasno korišćenje dobijenih sredstava.

 1. Na osnovu definisanih kriterijuma, dm žiri će odabrati pet prijavljenih projekata za koje će, u saradnji sa zaposlenima, dobavljačima, partnerima, kupcima i građanima, osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.

 1. Osobe koje su prijavile pobedničke projekte biće obaveštene o daljem sprovođenju najkasnije do 10.06.2016.

PRAVA I OBAVEZE:

 1. Organizator će nosiocima pobedničkih projekata uputiti predloge ugovora o donaciji, sponzorstvu ili saradnji, zbog potpisivanja i sklapanja ugovora.

 1. Nosilac projekta, kampanje ili inicijative odgovoran je i dužan da dobijena sredstva iskoristi isključivo u svrhu sprovođenja istih.

 1. Prijavom, podnosilac prihvata da se osnovni podaci izneseni u prijavi koriste u komunikacijske svrhe od strane organizatora (dm drogerie markt d.o.o.) u štampanom, zvučnom, slikovnom i/ili video-materijalu.

 1. Podnosilac zahteva može u svakom trenutku putem e-maila povući prijavu/predlog, a organizator za tu svrhu stavlja na raspolaganje sledeće kontakte:

dm drogerie markt d.o.o.

+381 11 2062900

 1. Povlačenjem prijave ili predloga gubi se pravo u daljem učešću.
 2. Organizator zadržava pravo informisanja medija u svrhu promocije inicijative dm "Zajedno jedni za druge" što uključuje i sve prijavljene, predložene i pobedničke projekte, kampanje ili inicijative.

 1. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku bez navođenja razloga promeni uslove prijave projekta, kampanje ili inicijative i obustavi inicijativu "Zajedno jedni za druge", naročito ako to bude potrebno usled više sile ili spoljnih okolnosti na koje organizator ne može uticati, ili ako samo na taj način bude moguće regularno sprovođenje inicijative.

DODATNE INFORMACIJE:

Sva pitanja u vezi sa prijavom i kriterijumima odabira moguće je uputiti na email adresu:

dm-zajedno@dm-drogeriemarkt.rs

Top